Close

Integracyjne Puzzle

PROJEKT INTEGRACYJNE PUZZLE - dostosowanie oferty przedszkola w Zbylitowskiej Górze do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami.

Od stycznia 2020r. do lipca 2021r. Niepubliczne Przedszkole „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze będzie realizowało Projekt „Integracyjne Puzzle”, którego celem jest dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami.

 

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nagranie dźwiękowe: Projekt "Integracyjne Puzzle"

Działania projektowe

Działania projektowe stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty przedszkola w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Głównym celem działań będzie korygowanie zburzonych funkcji dzieci niepełnosprawnych oraz pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością z racji problemów rozwojowych. Efektem przeprowadzonych działań będzie poprawa funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w zakresie socjalizacji, rozwoju werbalizacji, poprawy przetwarzania procesów sensorycznych oraz progres w funkcjonowaniu ogólnorozwojowym.

Od września 2020 r. rozpoczną się zajęcia specjalistyczne:

W projekcie przewidziane są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne. W efekcie dzieci poznają swoje możliwości na różnych płaszczyznach, tym samym pozwoli to ukierunkować ich rozwój poprzez uczestnictwo w takich zajęciach jak:

W celu podniesienia jakości i poziomu nauczania kadra przedszkola odbędzie:

Podniesienie kwalifikacji kadry wpłynie na poziom wsparcia udzielanego dzieciom w zakresie specjalistycznym.

W ramach projektu zostaną pokryte koszty wyposażenia Sali Integracji Sensorycznej, a także pomocy logopedycznych i materiałów plastycznych niezbędnych do prowadzenia działań terapeutycznych.

baner-integracyjne-puzzle

Ogólna wartość projektu: 330 267,50 PLN

Dofinansowanie UE: 280 590,06 PLN